Innovációk

TÁMOP – 3.1.4-08/2-2009-0065
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓK:

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola minősített „jó gyakorlatai”

Innovációink közül a Jó gyakorlatokat és a Módszertani innovációkat emeljük ki.

Bevált jó gyakorlatTanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével Nagy Czirok Lászlóné
Bevált jó gyakorlatKreatív tanulás és kísérletezés IKT eszközökkel támogatva. Kárász Péter
Bevált jó gyakorlatSzociális kompetencia fejlesztése a szövegértés és –alkotás képességén keresztül. Balogh Zoltánné és Jeszenszky Péterné
ÖtletTehetséggondozás rendszerének kiépítése az általános iskolánkban. Tihanyiné Gerencsér Ágnes
ÖtletTehetséggondozó tábor az IKT eszközök felhasználásával. Csányi Andrea
ÖtletInformatika oktatás helyi programja 5-8. évfolyam részére ECDL vizsga lehetőséggel. Kárász Péter és Tihanyiné Gerencsér Ágnes

Az ország példa értékű jó gyakorlatai közé emelte az Educatio Kft., a legnagyobb hazai pedagógiai jó gyakorlat adatbázis fejlesztője, a Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével című innovációnkat, és közös fejlesztésre kért fel.

ECDL vizsgákat ez a korosztály általában nem szokott teljesíteni, nálunk a 8.-osok harmada minden évben megszerzi a Start fokozatot.
Intenzív évünk volt a tudásmegosztásban a 2010-es. 28 városból 36 iskola pedagógusai számára 51 alkalommal adtunk át jó gyakorlatot. Átadásban közreműködő kollégáink száma 19 volt. Az átvétel költségeinek forrása beszűkült, ezért azóta évente 2-3 formális alkalommal történik külső műhelyfoglalkozás. A Mentoráló Intézmény címünket referencia iskolaként ekkor alapoztuk meg. Ezt követte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím.

Tehetséggondozó tábor a laptopprogram segítségével

Inspiráló és egészséges környezetben, korszerű tanulásirányítási eljárásokat alkalmazva – az erdei iskolai program keretein belül aktív tanulói tevékenykedtetés az alábbiak alapján:
A 10- 14 éves korosztály környezettudatos- és saját környezetét megismerni vágyó gondolkodásmódjának kialakítása. Ennek a munkának támogatására a tanulói laptop programban szereplő eszközöket vesszük igénybe:

 • alkalmazástechnikai ismeretek elsajátítása,
 • korszerű kommunikációs technikák alkalmazása
 • logikai és gondolkodástechnikai fejlesztés révén

Többirányú fejlesztést valósítunk meg kötött és szabadidős programok kialakításával. A szabadidős tevékenységek sorába illesztettünk sport és rekreációs lehetőségeket, valamint játékos és logikai feladatokat az SDT „gondolkodás iskolájából”.

Informatika oktatás tantervi programja 5-8. évfolyam részére ECDL vizsga lehetőséggel

Több éve kidolgozott és folyamatosan fejlesztett szakmai program, melynek segítségével 11-15 éves korosztály informatikai írástudását fejleszthető olyan szintre, hogy nemzetközi ECDL vizsga letételére is képesek lesznek.

Iskolai tehetséggondozás megvalósítása a 3-8. évfolyamon

Iskolai tehetséggondozás megvalósítása a 3-8. évfolyamon Jó gyakorlatunk komplex tehetséggondozást valósít meg a 3-8. évfolyamos tanulók körében. Tehetséggondozó programunkba legelőször harmadik osztályban kapcsolódhatnak be a tanulók. A tehetségígéretek beválogatása portfóliós anyaguk, tanári, szülői megfigyelések, mérések során szerzett tapasztalatok alapján, szülői egyetértéssel történik. Jelenleg 41 tanulót gondozunk kiemelten, ez tanulólétszámunk kb. 10 %-a. A tehetséggondozás során nagy hangsúlyt fektetünk a tanórai és tanórán kívüli változatos tanulásszervezési és módszertani sokszínűségre, belső műhelyeinkhez kapcsolódó óralátogatások célja az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése. Tanórai keretek között csoportbontást, differenciált osztálymunkát, páros és csoportmunkát, kooperatív technikákat, kompetencia alapú tanterveket és módszereket alkalmazunk, valamint egyénre szabott fejlesztési tervek szolgálják a gazdagítást, gyorsítást. Tanórán kívül délutáni foglalkozások, szakkörök, tehetségműhelyek, sportkörök, tehetségsegítő tanárok és mentorok igény szerinti foglalkozásai teszik lehetővé, hogy az érdeklődő fiatalok hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Projektmódszer, témahetek, modulok alkalmazása, WEB-alapú tesztek, a tudástérkép módszere, IKT eszközök alkalmazása segíti a folyamatot. Saját, bevált innovációinkat alkalmazzuk a tehetséggondozásban a sport, képzőművészet, színjátszás, informatika és matematikai logika fejlesztése terén. A bevont tanulók részére egyéni fejlesztési tervek készülnek, helyzetelemzés után kijelölve a fejlesztés irányait, nem csak a tehetség erősségei, hanem gyenge oldalára figyelemmel is. Minden tehetséggondozott tanulót mentortanár segít a mindennapokban. Felhívja figyelmét a lehetőségekre, követi vállalásait, eredményeit, segíti problémáinak megoldásában, kapcsolatot tart a szülőkkel, dokumentációt vezet és értékeli a tehetséggondozó folyamat eredményességét. Jelenleg 19 nevelőnk tölt be mentori szerepet. Negyedévente közös beszélgetésekre kerül sor tehetség-mentor-szülő között. Áttekintjük az elért eredményeket, felmérjük a szülői és tanulói igényeket, a korrekciós javaslatoknak megfelelően módosítjuk az egyéni fejlesztési terveket. Adatbázisra épülő nyilvántartás segíti a dokumentálást és hatásvizsgálatot. Regisztrált tehetségpontként kapcsolatokat építettünk ki több városi nevelési-oktatási intézménnyel, tagjai vagyunk a Bács-Kiskun Megyei Tehetségsegítő Tanácsnak. Tehetségnapot, tantárgyközi komplex tanulmányi versenyt szervezünk, melynek célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése, illetve lehetőség biztosítása a tanórán kívüli tudás megszerzésére. Együttműködünk művészeti iskolával, sportegyesületekkel, művelődési házzal, városi könyvtárral, filmszínházzal, gyűjteményekkel. Közösen megvalósított projektjeink vannak más iskolákkal, iskolatípusokkal, óvodával. Volt tanítványainkat is bevonjuk tehetséggondozó munkánkba (egykori tornászaink edzők, segédedzők a tornaedzéseken). Pályázati forrásokból több komplex tehetséggondozó programot valósítottunk meg az elmúlt években.

Kreatív tanulás és kísérletezés IKT eszközökkel támogatva

Több tehetségterületet érintő, komplex tehetségfejlesztő program adaptációja és implementációja aktív tehetségpont gyakorlata szerint. A pedagógusok új ismereteket sajátítanak el a tehetséggondozással kapcsolatban. A gyerekek működő modelleket készítenek az elméleti előkészítés után.

Kiemelt célunk a következő komplex természettudományos kompetenciák fejlesztése:

 • Fizikai ismeretek: elektronikai, mechanikai, fénytani, hőtani ismeretek
 • Biológiai ismeretek
 • Programozási és algoritmizálási ismeretek
 • Technikai ismeretek: szabályozás, vezérlés, robot- és irányítástechnikai alapismeretek, érzékelők szerepe
 • Műszaki formatervezés, esztétika és technika, funkcionalitás és forma, működés és célszerűség
 • Anyagismeret, eszközismeret
 • Mérések, méretezések a műszaki termékek kivitelezése során

Eredmények, eddigi hasznosulásának eredményei, tapasztalatai:
Az ARDUINO felhasználásával 2007 és 2009 között lebonyolított EDUWEAR nemzetközi projektben résztvevő tanulók véleményére alapozva beválás-vizsgálatot készítettünk.
A projektről itt tudhat meg többet: http://eduwear.halas.hu/, http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/eduwear/
Az Arduino alkalmazásával készített tanulói innovációk, eddig elért sikeres szereplések, nyertes pályázatok:
19 év alattiak számítógépes ötletversenye:
A verseny weblapja: http://verseny.c3.hu/2008/
Díjazott pályamûvünk: http://verseny.c3.hu/2008/nyertesek/ikr.html
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal http://www.nkth.gov.hu/
A Cybergeneráció c. pályázat nyertesei között 2 pályaművünk is volt.
Teljes cím:
Intelligens biztonsági mellény kerékpárosok számára
Az Arduino Bord alkalmazásával fejlesztett egyszerű segédeszközök idősek számára
Tudományos és technikai diákszemle: Intelligens anyagok és eszközök felhasználásával készített eszközök.

Kultúrák megismerése a rajz és a színjátszás eszközeivel

A Diáktárlatra 10 éve készítünk gyerekeket a rajz és a magyar irodalom órákon, valamint a színjátszó szakkörön. Ennek a felkészülési folyamatnak az eredménye egy előadással egybekötött kiállítás. Mindkettőnk tevékenységében közös cél, hogy – rajztanárként, szakkörvezetőként, illetve színjátszók vezetőjeként – művészeti alkotások értelmezésével úgy fejlesszük a tanulók megismerő-, befogadó- és alkotóképességét, hogy egyidejűleg gondolkodási, probléma-megoldó, társas, kommunikációs és kooperatív készségük is fejlődjék.

Szociális kompetencia fejlesztése a szövegértés és –alkotás képességén keresztül

Fókuszban a képesség- és készségfejlesztés, attitűdformálás áll. Célja a tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése, a kritikai gondolkodás kialakítása szövegfeldolgozás, szövegalkotás folyamán. Képessé kell tenni a gyerekeket arra, hogy életkoruknak megfelelő mélységben el tudjanak igazodni az őket körülvevő világban, és értelmezni tudják annak jelenségeit az olvasott szöveg alapján. Ehhez legtöbb segítséget azzal adhatjuk, ha a világ megértéséhez szükséges képességei közül a szöveg értésének és alkotásának, tehát saját maga megértetésének képességét fejlesztjük. A szociális kompetencia fejlesztése tartalomba ágyazott képességfejlesztés, tananyagon, tanítási tartalmakon keresztül is megvalósul, de célrendszerében a személyiségfejlesztés az elsődleges.

Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével

A JÓ GYAKORLAT olyan, a gondolkodást fejlesztő, a tanulást és az emlékezést segítő módszert ismertet, mely Magyarországon egyelőre nem elterjedt, de a világ nagy részén eredményesen használják. Angol nyelvű irodalma bőséges, de magyar nyelven napjainkban nem találunk hasonlót. Felhasználásra ajánlott tanulók, tanárok, szülők részére, s olyanoknak akik szellemi teljesítményüket hatékonyabbá kívánják tenni. Sikerrel alkalmazható prezentációk készítése, szemléltető anyagok gyűjtése során is. A mai tanulásszervezési eljárások egyik legjelentősebb problémája, hogy a legtöbb információ szöveges formában jelenik meg, ezekben való keresés a jelenleg elterjedt módszerekkel nem hatékony. Nagy mennyiségű és többnyire felesleges szöveghalmazon kell átrágni magát annak, aki a keresett célinformációig el akar jutni. Praktikusabb lenne a vonalakból, és csomópontokból álló térképek alkalmazása. Egyes kutatók már az Interneten is a weblap-alapú keresők helyett fogalom-térképekre (concept maps) épülő browsereket javasolnak. Az ilyen megoldásokban a csomópontokban fogalmak állnak, a köztük lévő kapcsolatot pedig a vonalak jelölik. Célunk ennek a technikának a megismertetése és elterjesztése.

Tanulók egyéni fejlesztése a fit-kid sportág segítségével

Szeretnénk bemutatni és megismertetni a fit-kid sportágat az iskolai testnevelésben, ezen belül alkalmazását és elhelyezkedését a tanmenetben.
Alkalmazzuk a sportágat, mint tanítási-tanulási folyamatot. Zenére történő mozgással hatékonyan fejlesztjük a tanulók képességeit. Harmonikus és dinamikus mozgás képzési folyamat valósul meg. Ezt a folyamatot ültettük át a fit-kid segítségével az iskolai testnevelésbe is.
A legfőbb célunk az alsós tanulóknál, hogy megszerettessük velük a zenére történő mozgást, hogy később akár önállóan is igényt tartsanak rá. Felsősöknél pedig már egyéni és csoportos tevékenység valósítható meg, maguktól kell rájönniük, hogy a mozgás szükséges és kell. A nagy- és a finommozgások fejlesztésével egyúttal tanulási képességeket fejlesztünk. Kitartást, feladattudatot tudatosan, tervezetten.

 • A hátrányos szociális helyzetben lévő tanulók is lehetőséget kapnak tehetségük által, szereplésre, sikerélmény megszerzésére, önbizalom növelésére.
 • A tanórába építve a program ingyenesen a hozzáférhető mindenki számára. Csak a kiegészítő, további foglalkozások igényelnek önerőt.
  Táncos mozgások megismertetése (tánc, az egyik legrégebbi közösségformáló tevékenység)
 • Rendezvényeken ( ünnepélyek, családi sportnap és szülök-nevelők bálja) megmutathatják magukat a tanulók.
 • A fit-kid a sportnak olyan szelete, amelyre mindig kellő figyelmet és energiát kell fordítani, hisz a gyerekek egészsége mindenkinek a feladata. Ők az utánpótlás, ezért kiemelten fontos szerepet kell szánni fejlesztésükre, bátorításukra, segítségükre és támogatásukra. E sportágban kiemelkedően zajlik a tehetséggondozás és mellette lehetőséget ad az integrációra például a csoportos gyakorlatoknál.
back to top
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support