Minőségpolitikánk

Az intézmény minőségpolitikáját több mint tíz éve formáljuk, működtetése során a már kialakított Comenius I. partnerközpontú modellt alkalmaztuk 2001. óta. Majd két év után áttértünk a Comenius II. folyamat-szabályozási modellre. A MIP stratégiai dokumentum, felülvizsgálatát és módosítását 2010. évben elvégeztük.

Nevelő-oktató munkánk céljának a tananyag feldolgozása során megvalósuló személyiségfejlesztést tartjuk, melynek során szem előtt tartjuk az egyéni képességeket és az iskolahasználók elvárásait. Bemeneti méréseink tanulsága szerint a hozzánk beíratott kisgyermekek képességei és szociokulturális háttere a megyei átlagnak megfelelő. Mivel a hátrányos helyzetűek számának növekedését tapasztaljuk, az ő esélyüknek a növelésére, szocializációjuk segítésére fokozott gondot fordítunk. Ezért készítjük el képesség-kibontakoztató és integrációs programunkat is. A tehetségek fejlesztésére hasonló gondot fordítunk – erre a folyamatra is szabályozást készítünk, melyet eddigi eredményeinkre alapozunk. Országos szintű eredmények torna és egyéb sportágak területén, valamint informatika, biológia és fizika tantárgyakból. Sokoldalú foglalkoztatást biztosítunk a szabadidőben. Kompetencia-méréseken a háttérváltozók figyelembe-vételével számított értékeket meghaladja az eredményünk.

Korszerű tanulásszervezési eljárásokat, tanulásmódszertant alkalmazunk ennek köszönhetően. A szülői és tanulói elégedettségmérés mellett markánsan jelzi ennek sikerét a fejlesztéseinket jó gyakorlatként átvett intézmények visszajelzése.

Szervezeti kultúránk látható elemei kialakultak és tartósnak bizonyultak (embléma, zászló, póló, kiadvány, újság, ünnepek, hagyományok, szokások).

Comenius I. modellünket kiépítettük, működtetjük. A partnerközpontú működést a teljes körű folyamatszabályozással (Comenius II.) egészítettük ki.

Folyamatterveinket évente felülvizsgáljuk. Folyamatgazdák teljes felelősséggel járnak el a következőkkel kapcsolatosan:

  • összhangban a jogszabályi változásokkal, mérési eredményekkel, iskolahasználók igényeivel folyamatuk rendszeres szinkronizációja
  • folyamatokhoz kapcsolódó mérési, ellenőrzési rendszer működtetése
  • indikátorok gyűjtése, naplózása
  • rendszeres beszámoló és jelentés készítése a vezetésnek, a tantestületnek

A gyűjtött indikátoraink statisztikai és trendelemzése során az eredményeket rögzítjük, dokumentáljuk. Ezeket az eredményeket folyamatosan beépítjük intézkedési és munkaterveinkbe.

Kialakult minőségfogalmunkban a pedagógiai hozzáadott érték, kulcskompetenciák fejlesztése, intelligens tanulás és alkalmazó tudás kifejezések kiemelten szerepelnek.

Az iskola vezetése elkötelezett a partnerközpontú működés folyamata, valamint a teljes körű folyamatszabályozás kialakítása mellett. A nevelőtestület, a teljes alkalmazotti kör elkötelezettségét igyekszik kialakítani a közösen végzett célkitűzések és önértékelések során.

back to top